REGULAMIN APARTAMENTÓW ORANGE SUN

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Apartamentów obowiązuje na terenie Orange Sun, ul. Leśna 12 Pobierowo i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący apartamenty zwany jest w dalszej części regulaminu „Apartamentami”, którego jedynym właścielem jest CO. FINANCE CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ AGNIESZKA WOLSZON NIP 8511237523, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest właściciel apartamentów.
 4. Regulamin Apartamentu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie umowy pobytu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Apartamentów jest dostępny w pomieszczeniu w jego widocznej części przy wejściu, w teczce informacyjnej, oraz na stronie internetowej apartamentów www.orangesun.pl.

 

§2 DOBA POBYTU

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu apartamentu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby pobytu Gość powinien zgłosić do właściciela, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Apartament może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamentach w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać przez internet, telefonicznie dzwoniąc do właściciela lub osobiście po umówieniu się na terenie Apartamentów.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje apartamentu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu. Wysokość w określonych miesiącach jest zmienna. Integralną częścią regulaminu jest aktualny cennik, który jest na stronie www.orangesun.pl.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Apartamentów w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji, wpłynie po lub z opóźnieniem, Apartament zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu/ów innej osobie. W takim przypadku rezerwacja jest anulowana. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Apartament rezerwacji. 
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Apartamentów, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji 
  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartament zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
  2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartament zwraca 50% wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
 1. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie zbyt krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom przyjęcia i anulacji rezerwacji,
 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość Apartamentów nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezarejestrowane w apartamencie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w apartamencie od 7:00 do 21:00.
 4. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 5. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 6. W przypadku opuszczenia przez Gościa Apartamentów wcześniej niż w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 7. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu apartamentów w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Apartament nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 

§ 4 USŁUGI

 1. Apartament świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze apartametnów niezwłoczną reakcję.
 2. Apartament ma obowiązek zapewnić: 
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Apartamenty,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  5. zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 1. Na życzenie Gościa Apartament świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
  3. wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 1. Na życzenie Gościa Apartament świadczy odpłatnie następujące usługi: 
  1. room service,
  2. skanowanie i drukowanie dokumentów,
  3. wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
  4. wypożyczenie kijków do Nordic Walking.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTÓW

 1. Gość Apartamentów powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Apartament nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 3. Apartament nie przyjmuje żadnych rzeczy w depozyt.
 4. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.    
 5. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu apartamentów, czy poza terenem obiektu.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość apartamentów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu apartamentów, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym właściciela.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Apartament może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartament, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. Apartamentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do apartamentu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Apartament przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Apartamenty. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 1. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Apartament może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Apartamencie nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 3. W Apartamencie istnieje możliwość korzystania z basenu, kortu tenisowego na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych na terenie ośrodka, do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 4. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu antypożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami.
 5. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Apartament bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Apartamentach.
 6. W pokojach apartamentówych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych za zakwaterowaniem. Administratorem danych osobowych jest Co.Finance Centrum Obsługi Finansowej Agnieszka Wolszon Ul. Śląska 42/4 70-432 Szczecin NIP: 851-123-75-23.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentow akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentów, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości oraz osoby przebywające na terenie Apartamentów.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w Apartamentach znajduje się na stronie www.orangesun.pl.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Apartamentów pisemnie na adres e-mail:  rezerwacje@orangesun.pl
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Apartamentami jest sąd właściwy dla siedziby głównej Orange Sun Apartamenty. 

Właściciel Orange Sun Apartamenty Pobierowo

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA